Tin mới

randomposts

Công Việc Làm Thêm Phổ Biến Cho Sinh Viên

CÔNG VIỆC LÀM THÊM PHỔ BIẾN CHO SINH VIÊN


Không chỉ kiếm thêm thu nhập, đi làm thêm đúng chuyên ngành còn giúp sinh viên rèn luyện kiến thức đã học, nâng cao kinh nghiệm. Hãy cùng kể tên những công việc làm thêm phù hợp với sinh viên nhé.

✔ Trước khi chúng ta vào bài học, hãy trả lời nhanh câu hỏi dưới đây:

In 30 seconds, list some part-time jobs for students?
Trong 30 giây, hãy liệt kê một vài công việc làm thêm cho sinh viên?

✔ Trả lời câu hỏi trong 60 giây:

What were your main responsibilities in your last part-time jobs?
Trách nhiệm chính trong công việc làm thêm gần đây nhất của bạn là gì?


✔ Bổ sung một số từ mới liên quan:

1. Intern (n) /ɪnˈtɜːn/: Nhân viên thực tập
2. Babysitter (n) /ˈbeɪbisɪtə(r)/: Người trông trẻ
3. Guide (n) /ɡaɪd/: Người hướng dẫn
4. Well-paid (adj) /'wel - 'peid/: Được trả lương hậu hĩnh
5. Low-paid (adj) /ləʊ - 'peid/: Lương thấp
6. Lose (v) /luːz/: Bỏ phí
Ví dụ: The new intern is very active
Nhân viên thực tập mới rất năng nổ

✔ Bổ sung cấu trúc mới:

S + prefer + V(-ing) + to + V(-ing)
Ví dụ: I prefer being an intern to working as a babysitter.
Tôi thích là một người thực tập trông giữ trẻ
Đặt câu theo mẫu. Gợi ý:
Become a tour guide: trở thành hướng dẫn viên du lịch
Work in bank: làm việc trong ngân hàng
Do a well-paid job: làm một công việc có lương cao
Look for a position as an intern: Tìm kiếm một công việc thực tập

✔ Thảo luận nhóm:

Discuss the benefits of part-time jobs for students with your partner in 180 seconds.
Thảo luận về những lợi ích của những công việc làm thêm đối với sinh viên cùng với bạn của mình trong 180 giây.
Gợi ý:
Money: tiền
Good CV/ resume: CV tốt
Practical experience: kinh nghiệm thực tế
Useful skills: Những kỹ năng hữu ích
Meet new people: Gặp nhiều người mới

#britishenglishclub #123hoctienganh
#part_time_job
Công Việc Làm Thêm Phổ Biến Cho Sinh Viên Reviewed by Truong Nguyen on 09:31 Rating: 5

2 nhận xét:

v3swpasgvg nói...

Betting techniques have been popular with gamblers lengthy as|for so long as} betting has been in existence tons of|and lots of} gamblers believe in these betting techniques religiously. It is solely a lot as} the participant to determine to go away a much-appreciated gratification. Check our web page devoted to every one of these video games and discover the principles, suggestions and tricks we've there for you. Moreover, any game involving cube are video games of pure probability and no 점보카지노 ability. Each game you play at a casino has a unique statistical likelihood of you successful.

2ldwev5lvl nói...

The Gambling Commission announced that players should use a debit card or deposit cash into the relevant account to wager online. Therefore, have the ability to|you presumably can} not gamble with a bank card and as an 파라오카지노 alternative have to deposit cash by way of a debit card, PayPal, or cryptocurrencies. Takes zero risks when it comes to of|in relation to} buyer assist, as its hiring criteria certainly one of the|is amongst the|is probably certainly one of the} most challenging within the industry. It requires the candidates to have a minimum of three years of expertise within the playing industry to be thought of for the position. As a outcome, every member of its assist workers is extremely knowledgeable about every facet of the industry and the gaming expertise. They are also actually professional and fast to answer consumer inquiries.

Phát triển bởi Phần mềm ERP

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.