Tin mới

randomposts

9 kỹ năng điều hành cuộc họp trong tiếng anh thành công

Trong bài viết hôm nay, British English Club xin chia sẻ đến các bạn các cấu trúc câu tiếng anh văn phòng cơ bản và thông dụng dùng để điều hành một cuộc họp trong tiếng Anh.

Opening the meeting (Mở đầu cuộc họp)

Thank you for coming…        Cảm ơn quý vị đã đến…

(It’s ten o’clock). Let’s start…         Bây giờ là 10 giờ. Chúng ta sẽ bắt đầu…

Any comments on our previous meeting?       Xin hỏi quý vị có góp ý gì về buổi họp trước không?
Kỹ năng điều hành cuộc họp trong tiếng anh

Introducing the agenda (Giới thiệu nội dung họp)

You’ve all seen the agenda…       Quý vị đều đã xem nội dung của cuộc họp…

On the agenda, you’ll see there are three items.       Trong nội dung họp, quý vị sẽ thấy có ba mục.

There is one main item to discuss…       Có một mục chính cần thảo luận…

Stating objectives (Chỉ ra mục đích)

We’re here today to hear about plans for…       Chúng ta có mặt để lắng nghe về kế hoạch…

Our objective is to discuss different ideas…       Mục đích của chúng ta là bàn về các ý tưởng khác nhau…

What we want to do today is to reach a decision…       Điều chúng ta muốn làm hôm nay là đưa ra quyết định…

Introducing discussion (Giới thiệu về vấn đê cần bàn luận)

The background to the problem is…       Bối cảnh của vấn đề là…

This issue is about…       Vấn đề về…

The point we have to understand is…       Điều chúng ta cần phải hiểu đó là…

Calling on a speaker (Mời diễn giả nói)

I’d like to ask Mary to tell us about…       Tôi muốn mời Mary lên nói về…

Can we hear from Mr. Passas on this?       Chúng ta có thể nghe ngài Passa nói về vấn đề này không?

I know that you’ve prepared a statement on your Department’s view…       Tôi biết là ngài đã chuẩn bị một bài viết về quan điểm của phòng ngài

Controlling the meeting (Điều khiển cuộc họp)

Sorry Hans, can we let Magda finish?        Xin lỗi Hans, chúng ta có thể đợi Magda kết thúc đã được không?

Er, Henry, we can’t talk about that.        Henry, chúng ta không thể bàn về vấn đề đó được.

Summarizing (Tổng kết)

So, what you’re saying is…       Vậy ngài đang nói về…

Can I summarize that? You mean…       Tôi có thể tổng kết lại được không? Ý ngài là…

So, the main point is…       Vậy ý chính là…

Moving the discussion on (Chuyển tiếp ý trong cuộc họp)

Can we go on to think about…       Chúng ta có thể tiếp tục bàn về…

Let’s move on to the next point.       Hãy tiếp tục ý tiếp theo.

Closing the meeting (Kết thúc cuộc họp)

I think we’ve covered everything.       Tôi nghĩ rằng chúng ta đã bàn về tất cả các vấn đề.

So, we’ve decided…       Vậy là chúng ta đã quyết định…

I think we can close the meeting now.       Tôi nghĩ chúng ta có thể kết thúc cuộc họp bây giờ.

That’s it. The next meeting will be…        Đúng vậy. Buổi họp tiếp theo sẽ diễn ra vào…

Chúc các bạn thành công!
9 kỹ năng điều hành cuộc họp trong tiếng anh thành công Reviewed by Truong Nguyen on 09:38 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Phát triển bởi Phần mềm ERP

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.